pseudo-epitheliomatous hiperplasia-cheilitis actinic

pseudo-epitheliomatous hiperplasia-cheilitis actinic(pseudo-epitheliomatous_hiperplasia-cheilitis_actinic1.jpg)pseudo-epitheliomatous hiperplasia-cheilitis actinic(pseudo-epitheliomatous_hiperplasia-cheilitis_actinic2.jpg)pseudo-epitheliomatous hiperplasia-cheilitis actinic(pseudo-epitheliomatous_hiperplasia-cheilitis_actinic3.jpg)